ศาลจังหวัดตราด
Trat Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดตราด

คำแนะนำและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

✅ คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID -19  https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/184033

✅ คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) ฉบับที่ 2  https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10/iid/185631

✅ ประกาศ ก.บ.ศ. เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 https://ojac.coj.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/186113

✅ แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 https://ojac.coj.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/186115

✅ มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  https://ojoc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1388/iid/186216

✅ แนวทางปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  https://op.coj.go.th/th/content/category/detail/id/21/iid/186203

✅ แนวปฏิบัติในการคัดกรองผู้เข้ามาภายในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)  https://mso.coj.go.th/th/content/category/detail/id/10045/iid/186244