ศาลจังหวัดตราด
Trat Provincial Court

image

ศาลจังหวัดตราด

บุคลากร

นางสาครรัตน์  ปรีชา    ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตราด

ส่วนช่วยอำนวยการ   
นายเรวัตร  อิทธิสุริยะกุล    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
นางสาวชฤญดา  ประถมวงษ์        เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นายมนุเชษฐ  อินแปง    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายธัชวัสส์  จันทร์จรูญ        เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน

ส่วนคลัง
นางสาวพรรวินท์  เป็ดแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวพชรสรณ์  แสนอุ่น    นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายสามารถ  หนุนภักดี   พนักงานขับรถยนต์ / ลูกจ้างประจำ
นายพินิจ  มุตะพัฒน์    พนักงานสถานที่ / พนักงานราชการ 

ส่วนบริหารจัดการคดี
นางอิงครัตน์ ภัณฑจร        เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
นางณภัทร์  วามะลุน        เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
นางสาวธนารัตน์  วิสุทธิแพทย์    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นางรจนา บุสม์ศรีทรา        เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นางสาวภัทนรินทร์ หน่านโพธิ์ศรี    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นางสาวจิรวรรธ หาญเหี้ยม    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นายธนรัชต์  โพธิพานิช    เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
นางสาวศิวะพร  มงคลกาล  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางสาวสุภาวดี  แววศรี    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางสาวณัฐพร  เข็มทอง    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางสาวมนทิรา  ถนอมพงษ์  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ส่วนช่วยพิจารณาคดี
นางปราณี  ศรีภิรมย์        เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
นางสาวชฎากาญจน์  สนจิตร์  ดาราพงษ์    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นางวันวิสา สับดาหอม        เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
นางสาวพชรพร สายทอง        เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางสาวชนิตศ์นันท์ กิจสินธุ์     เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางสาวจิราภา  พรผักแว่น    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางสาวกาญจณี  บำรุงรัตน์    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นายนฤพนธ์  รักตระกูล  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางสาวศิราลักษณ์  ไกรทอง  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางสาวพรพิมล  ทองวุฒิศักดิ์  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
นายสุรพล เอวสุข    นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายธนันธร ปัทมามาลย์    นิติกร / พนักงานราชการ
นายภูริช สุขมงคลรัตน์    นิติกร / ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวดุจดาว แสงศรี    ลูกจ้างโครงการบังคับคดี 
นายวัลลภ เลี้ยงถนอม    ลูกจ้างโครงการบังคับคดี 

ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
นางสาวธิดารัตน์  อภิบาลศรี    นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวศศิธร หรี่อินทร์    นิติกรปฏิบัติการ
นางยาใจ อิ่มผ่อง    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน