ศาลจังหวัดตราด
Trat Provincial Court

image

ศาลจังหวัดตราด

บุคลากร

นางสาวสมพร ตันติวัฒนวรกุล    ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตราด

ส่วนช่วยอำนวยการ   
นางสาวผกาวรรณ  มหาขันธ์    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
นางสาววิไล  ศิวิลัย        เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นางสาวกรณิการ์  จันทร์แย้ม    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายธัชวัสส์  จันทร์จรูญ        เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน

ส่วนคลัง
นางณัชชา  มูลน้อย    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรรวินท์ เป็ดแก้ว    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกีรณา สังข์ประเสริฐ    นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวนันท์นภัส  หันทำเล    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายสามารถ  หนุนภักดี    ลูกจ้างประจำ
นายพินิจ  มุตะพัฒน์    พนักงานสถานที่ / พนักงานราชการ 

ส่วนบริหารจัดการคดี
นางอิงครัตน์ ภัณฑจร        เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
นางณภัทร์  วามะลุน        เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
นางสาวธนารัตน์  วิสุทธิแพทย์    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นางรจนา บุสม์ศรีทรา        เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นางสาวภัทนรินทร์ หน่านโพธิ์ศรี    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นางสาวเกศสุนียา  เชื่อมลิชิตตระกูล    เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ
นางสาวจิรวรรธ หาญเหี้ยม    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นางสาวมนัสนันท์ สัจจาสัย    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางเนตรนภา  หอมกระแจะ    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางสาวประภัสสร  พื้นงาม    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางสาวมยุรี  จอกนาค        เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ส่วนช่วยพิจารณาคดี
นางราตรี  สนจิตร์        เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรา  สินสุพรรณ์    เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
นางฐิตาภา เขจรฤทธิ์        เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
นางวันวิสา สับดาหอม        เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
นางสาวพชรพร สายทอง        เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางสาวชนิตศ์นันท์ กิจสินธุ์     เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางสาววัชราภรณ์ ยุบลชู        เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางสาวพรหมปภัสสร เปียนขุนทด    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางสาวเบญจรงค์ บุรณศิริ    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
นางสาวจิราภา  พรผักแว่น    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
นายสุรพล เอวสุข    นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายธนันธร ปัทมามาลย์    นิติกร / พนักงานราชการ
นายภูริช สุขมงคลรัตน์    นิติกร / ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวดุจดาว แสงศรี    ลูกจ้างโครงการบังคับคดี 
นายวัลลภ เลี้ยงถนอม    ลูกจ้างโครงการบังคับคดี 

ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
นางสาวธิดารัตน์  อภิบาลศรี    นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวศศิธร หรี่อินทร์    นิติกรปฏิบัติการ
นางยาใจ อิ่มผ่อง    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน